Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

 • Poboljšanje uslova života i mogućnosti mladih ljudi da kroz lične, kulturne, obrazovne, socijalne, tehničke, ekološke, ekonomske i pravne pristupe vezane za interese mladih,
 • Promovisanje i podržavanje učešća mladih ljudi u razvoju njihovog društva i na taj način poboljšanje uslova života cijele populacije,
 • Promovisanje i podržavanje dijaloga i solidarnosti izmedju mladih ljudi. za postizanje ovih ciljeva Udruženje:
 • Pruža opću pomoć mladim ljudima na kulturnom,obrazovnom i socijalnom nivou,
 • Omogućava adaptaciju mladih u gradjanski život,
 • Promoviše ekonomske programe razvoja,naročito kroz kreiranje i napredak kapaciteta mladih,
 • Podržava lokalne ili internacionalne inicijative za dijalog i solidarnost,
 • Pruža pomoć i podrčku ostalim asocijacijama, fondacijama, medjunarodnim organizacijama i donatorima,
 • Organizuje diskusije, seminare i forume kao prilog dijalogu i solidarnosti,
 • Organizuje doadatno obrazovanje, prekvalifikacije, obuke koje će dovesti do novih tehnologija i zanimanja koja su potrebna za moderan, uspješan i demokratski način života.

 
Dodatni ciljevi Omladinskog kluba su:

 •   Obrazovanje mladih i žena u ruralnim sredinama o principima funkcionisanja demokratskog društva
 • Afirmacija mladih i žena u ruralnim sredinama i njihovo angažovanje u društvu
 • Poboljšanje mladih i žene na radu i u drugim aktivnostima
 • Bolje i brže zapošljavanje mladih i žena u ruralnim sredinama
 • Opće obrazovanje mladih i žena
 • Zdravstvena i psiho-socijalna zaštita mladih i njihovih porodica
 • Uključivanje u kulturne i sportske aktivnosti
 • Zaštita okoline i životnog prostora
 • Humanitarni rad na pružanju pomoći mladim, starijim osobama i ženama i najugroženijim kategorijama društva
 • Suradnja sa udruženjima i organizacijama sličnog programskog opredjeljenja